(via theshelteredlife)
Still one of my favorite photos I’ve taken. 

(via theshelteredlife)

Still one of my favorite photos I’ve taken.